Elektrofiskeri

El-fiskeri i vores lille Vestfynske Å

El-fiskeri bruges til undersøgelser af fiskebestande i både søer og vandløb samt til opfiskning af gydemodne laks / havørreder til afstrygning, udsætning, flytning, princippet i elektrofiskeri er at man "lokker" fiskene hen til sig ved at sende strøm gennem vandet, og fiskene i det elektriske felt vil svømme hen mod den positive pol og hermed lammes hvorefter de kan opfiskes, efter kort tids bedøvelse liver fiskene uskadt op igen, apparaturet består af en benzindrevet generator, der udsender en pulserende jævnstrøm mellem 50-100 stød pr. sekund, og har isolerede kabler ud til elektroden, metodens effektivitet afhænger af fiskeart, størrelser, vandets ledningsevne og temperatur, dybde, vandhastighed samt bundforholdene, elfiskeri kræver en helt special tilladelser hver gang, både fra lodsejerne samt fiskerikontrollen.

 

El-fiskeri ved vadning:

Foregår typisk I mindre vandløb, hvor fiskeriet lettest bliver udført ved vadning, og fiskeriet  foregår normalt ved at man vadefisker mod strømmen (Opstrøms), dette fiskeri kræver normalt 5 mand: 1 elektrodefører, 1 ledningsholder og 1 netmand samt et par mænd til det hårde arbejde at slæbe båden.

Elektrodeføren fører med en jævn bevægelse elektroden ned i vandet, og så snart fisken er i nettet, bliver den løftet ud af vandet og overgivet til manden bagved der går hen til båden og forsigtigt sætter fisken ned i opbevaringskaret med den tilhørende ilt som står midt i båden, ledningsholderen går bag fiskeren og sørger for, at han hele tiden kan bevæge elektroden uhindret.

En øvet fisker vil normalt kunne fange mellem 75-90 % af de større fisk og 60-80 % af årets yngel ved en gennemfiskning, meget afhænger dog af vandløbets størrelse, dybde, sigtbarhed og vegetation, ved bestandsanalyse i forbindelse med revision af diverse udsætningsplaner, fisker man normalt to gange hen over den samme strækning, hvis der bliver fanget mere end 10 fisk ved første gennemfiskning, og ud fra forholdet mellem antal fisk fanget ved første og anden befiskning kan man beregne bestand størrelsen ret præcist.

 

El-fiskeri med båd: 

Bruges mest i de større vandløb, hvor vadning er umulig, anvender man båd til elektrofiskeri, her vil fiskeriet oftest foregå mest hensigtsmæssigt med strømmen (Nedstrøms), her organiseres fiskeriet ofte lidt forskelligt, afhængig af vandløbets størrelse, som regel anvender man lidt tungere grej, hvor hvor både nettet og elektroden tit kræver to hænder.

I smalle Åer kan netmanden i nogle tilfælde gå på bredden, i de store Åer kan der fiskes med to elektroder + netmanden i midten, det afhænger af de lokale forhold.

Ved bådfiskeri kræves desuden en mand til at passe generatoren, og båden skal selvfølgelig kunne rumme et opbevaringskar med ilt til fiskene, men effektiviteten af fiskeriet er generelt noget lavere end ved typisk vadefiskeri, der vil med fordel kunne anvendes en lidt kraftigere generatorer, samt at i de store vandløb har strømkilder som er baseret på 3 faset vekselstrøm (380 volt) vist sig at være meget meget effektive og samtidig forholdsvis skånsomme ved fiskene.

 

El-fiskeri & Håndteringen af fisk:

For at sikre en høj overlevelse på fiskene fanget ved elektrofiskeri, er det vigtigt at håndtere fiskene meget skånsomt, i praksis betyder det:

1, Fiskene bør løftes ud af vandet lige så snart de er i nettet og hurtigst om i karet med den tilhørende ilt i båden, for at undgå yderligere strømpåvirkning.

2, Nettet bør være så tilpas stort og så let som muligt og være lavet med knudeløse masker eller (Gummi Masker), så fiskens sarte slimlag ikke skades.

3, Opbevaringskaret skal være tilstrækkeligt stort og med bløde kanter, så fiskene ikke skraber sig unødigt, da de skader slimlaget som gør fisken meget sårbar over for infektioner, vær opmærksom på at skifte vandet så ofte, at der ikke opstår iltmangel, i sommerperioden kan det være nødvendigt at køle vandet ned med is.

4, Undgå enhver overflødig håndtering af fiskene – HUSK det er vilde dyr, der udsættes for en voldsom stresspåvirkning, stress nedsætter modstandskraften mod infektioner, og normalt er formålet  med elektrofiskeriet jo, at fangsten skal genudsættes i levedygtig stand igen på et senere tidspunkt.

5, Generelt er det ikke tilladt at tage prøver af fiskene i form af skæl eller vævsprøver, medmindre der foreligger en særskilt tilladelse.

 

© Copyright 2019 / All Right Reserved

www.allans-medeside.dk

Mvh.. Allan Nielsen